top of page

Sıkça Sorulan Sorular

 • Bursa Yenileşim Ödülü’nün kapsamı nedir?
  “Bursa Yenileşim Ödülü” Bursa’da faaliyet gösteren kurumların yenileşim süreçlerin içselleştirmelerine ve yenileşimi yönetebilmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. “Bursa Yenileşim Ödülü”, Bursa’da yerleşik olarak faaliyette bulunan tüm kurumları kapsamaktadır.
 • Bursa Yenileşim Ödül organizasyon takvimine nasıl ulaşabilirim?
  BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu (YYUG) tarafından hazırlanan ve ödülün ilan edilmesinden, kazanan firmaların duyurulmasına kadar geçen süreçteki aşamaları ve bu aşamaların tamamlanma tarihlerini içeren takvim, BUSİAD Başkanı ve ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörünün ÖYK vasıtası ile onayı üzerine yayınlanır. Bu takvim her 2 yılda bir ön başvuruların alınmasından önce www.bursayenilesimodulu.org adresinde yayımlanır.
 • Bursa Yenileşim Ödül Sürecine nasıl ön başvuru yapabilirim?
  Ön başvuru için, Firma başvuru formunu doldurur, Başvuru ücretini “Bursa Yenileşim Ödülü” açıklaması ile BUSİAD tarafından belirtilen banka hesabına yatırır, Banka dekontu, başvuru formu ve ticaret sicil belgesini, fax, e-posta ya da elden ödül takviminde belirtilen tarihe kadar BUSİAD ödül sekreteryasına iletir, Başvuru formunu doldurarak ödüle başvuruda bulunan firmaların, daha sonra başvurularını iptal etmeleri durumunda yatırılan başvuru ücreti firmaya iade edilmez. Başvuru Adresi; Bursa Yenileşim Ödülü Sekretaryası (BUSİAD Genel Sekreterliği) Tel: (0224) 233 50 18 Fax: (0224) 235 23 50 E‐Posta: busiad@busiad.org.tr www.busiad.org.tr
 • Bursa Yenileşim Ödül Sürecinde başvuru dosyaları nasıl hazırlanır?
  Ön başvuruyu yapan kurumlar, www.bursayenilesimodulu.org adresinde bulunan takvimde yer alan süre içerisinde, “Başvuru Kılavuzu” veya “Başvuru Raporu” nda açıklama olarak yer verilen boş alanları doldurarak başvuru dosyasını tamamlar ve basılı şekilde üç (3) nüsha olarak, ayrıca elektronik formatta (CD veya DVD olarak) ödül sekretaryasına teslim etmelidir. Elektronik formatta teslim edilen başvuru dosyasının içeriği ile basılı olarak teslim edilen başvuru dosyasının içeriği aynı olmalıdır.
 • Bursa Yenileşim Ödül Süreci değerlendirme kriterlerine nasıl ulaşabilirim?
  Ödül Süreci değerlendirme kriterleri, www.bursayenilesimodulu.org adresinde yayınlanan “Başvuru Kılavuzu” içerisinde anlatılmıştır.
 • Ödül Yürütme Kurulu (ÖYK) kimlerden oluşur?
  ÖYK, BUSİAD Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu (YYUG) üyeleri, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörü ve YYUG Koordinatörü’nden oluşur. Gerekli olması halinde ÖYK, yukarıda tanımlanmış üyeler dışında, sürece katkısı bulunacak özel ve kamu kurumları arasından en fazla iki (2) üyeyi kurula katabilir.
 • Saha ziyaretine gelecek olan değerlendiriciler nasıl belirleniyor?
  YYUG, sektörlerdeki uzmanlar, danışmanlar ve öğretim üyeleri gibi kişilerden oluşan adaylar arasından yeterli sayıda değerlendirici seçer. YYUG, değerlendiricileri ödül süreci ile ilgili bilgilendirir ve eğitir. Değerlendirici adayları, bu bilgilendirme sonrasında, gizliliği de içeren hizmet sözleşmesini imzaladıktan sonra değerlendirici havuzuna girebilirler. Her bir başvuru dosyası, en az iki (2) kişilik uzman değerlendirici grubu tarafından incelenir. Bu değerlendiricileri çıkar çatışması olmayacak şekilde YYUG seçer. Seçilen iki değerlendiriciden birisi, ÖYK’ya rapor sunar. ÖYK üyeleri, her bir değerlendirici ekibe liderlik eder. Başvuru dosyaları için görevlendirilen değerlendiriciler, ilgili dosyanın geldiği kurumun onayına sunulur. Firmanın üç (3) işgünü içerisinde ÖYK tarafından belirlenen değerlendiricilere itiraz etme hakkı mevcuttur. Başvuru yapan firmaların temsilcileri değerlendirici olamazlar. BUSİAD ve ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, süreçte yer alan mensupları aracılığı ile gizlilik ve etik prensipleri çerçevesinde ÖYK üyeleri, ödül sekretaryası ve değerlendiricilerden başvuru dosyasında yer alan, saha ziyaretinde gözlenecek olan ve kamuoyunda daha önce açıklanmamış olan tüm bilgileri üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşmayacaklarına dair yazılı taahhüt alır.
 • Bursa Yenileşim Ödül Süreci değerlendirme aşamaları nelerdir?
  Ön İnceleme Ödül için yapılan her başvuru, YYUG tarafından başvuru kılavuzunda belirtilen biçimsel açıdan ön incelemeye tabi tutulur. Başvurularla ilgili eksik bilgi ve belgeler ödül sekretaryası tarafından ayrıca talep edilebilir. YYUG, ön incelemesini tamamlayarak değerlendirme sürecini başlatmak üzere onayladığı başvuruları, ödül sekretaryasına iletir. Başvuru kılavuzunda belirtilen kurallara uygun bulunmayan dosyalar, YYUG kararıyla, değerlendirme dışı bırakılır. Durum, ödül sekretaryası tarafından nedeni belirtilerek başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Başvuru Dosyaları’nın Değerlendiricilere İletilmesi ve Bireysel Değerlendirme Ödül sekretaryası, tüm değerlendiricilere değerlendirici kılavuzunu ve eşleştirildiği kurumun başvuru dosyalarını gönderir. Değerlendiriciler, başvuru yapan kurumlar hakkındaki ilk değerlendirmelerini (bireysel olarak) başvuru dosyası üzerinden değerlendirici kılavuzunda belirlenmiş puanlama tablosu çerçevesinde yaparlar. Değerlendiriciler sonuçları bireysel değerlendirme formlarına işlerler ve kriterleri yerine getirmiş olan kurumlara yapılacak saha ziyaretinde hangi hususların gözlenmesi, hangi kanıtların aranması gerektiğine yönelik notlar alırlar. Bireysel değerlendirme formları,saha ziyaretlerinde kullanılmak üzere değerlendiriciler tarafından saklanır. Kurumlar, saha ziyaretleri sırasında değerlendiricilere hiçbir belgeyi kalıcı olarak vermek zorunluluğunda değildir. Grup İçi Değerlendirme Değerlendiriciler, saha ziyareti öncesi, her ölçüt için bireysel değerlendirme formlarında belirledikleri puanları karşılaştırırlar ve uzlaşarak her ölçüt için ortak bir değerlendirme puanı belirlerler. Ödül sekretaryası, değerlendiriciler için uygun olan tarihler çerçevesinde saha ziyaretini gerçekleştirmek üzere kurumdan randevu alarak, gruptaki değerlendiricilere bildirir. Saha Ziyareti Saha ziyareti ekibi, iki (2) değerlendirici ve gözlemci sıfatı ile belirlenen bir (1) ÖYK üyesinden oluşur. Saha ziyaretinde değerlendiriciler, değerlendirmelerini kurum üst yönetimi, yenileşim süreçleri içindeki görevli yönetici ve çalışanlarla yaparlar. Her bir değerlendirici grubu saha ziyareti sonrası hazırladıkları imzalanmış değerlendirme raporunu, raporun elektronik kopyasını ve değerlendiricilere dağıtılmış olan kurumlara ait başvuru dosyası içeriğindeki tüm belgeleri, kurum ziyaret tarihini takiben en geç iki (2) iş günü içerisinde ödül sekretaryasına iletir. Değerlendirmelerin Konsolidasyonu, Finalistlerin İlanı ve Ödül Kararı Her ÖYK üyesi kendisine verilen belgeleri, gönderilen başvuru dosyalarını ve değerlendirici raporlarını inceler. ÖYK üyesi finalist başvuruların her biri için ödül değerlendirme ölçütleri doğrultusunda yapacağı bağımsız değerlendirmesini bireysel değerlendirme tablosuna yazar, bu formun elektronik ortamda oluşturulan bir kopyasını ödül sekretaryasına gönderir. ÖYK, üyelerinden aldığı bireysel değerlendirme tablolarını konsolide eder ve konsolide değerlendirme tablosunu oluşturur. ÖYK üyeleri aralarında tartışarak finale kalan başvurular arasından ödülleri alacak kurumları, BUSİAD Başkanı ve ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörünün bizzat katılacakları bir toplantı ile karara bağlar.
 • Ödül alan kurumlar nasıl ilan edilir?
  Ödül alan kurumlar, “Bursa Yenileşim Ödülü” Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu’nda ilan edilir. Sepozyumun her hangi bir nedenle gerçekleşmemesi veya sonuçların zamanlı olarak duyurulmasına uygun olamayan bir tarihte gerçekleşmesi durumunda, ödül sonuçları ÖYK tarafından basın toplantısı ile kamuoyu ile paylaşılabilir.
 • Bursa Yenileşim Ödülü’nün kurumlara katkısı nedir?
  Bursa Yenileşim Ödülü’nün verilmesi sonrasında, ödül başvurusunda bulunan ve başvuru sürecinde ön değerlendirmeyi geçen tüm kurumlara, bağımsız değerlendiricilerin, başvuru dosyaları üzerinden ve saha ziyaretleri yoluyla gerçekleştirdikleri değerlendirme sonuçları esas alınarak değerlendiriciler tarafından bir “geribildirim raporu” hazırlanır ve ödül sekretaryasına teslim edilir. Geri bildirim raporu ödül sekretaryası tarafından başvuran kurumlara teslim edilir. Geribildirim raporu; Temel değerlendirme ölçütleri bazında kurumların mevcut durumunu, Temel değerlendirme ölçütleri bazında kurumların kuvvetli ve gelişime açık alanları hakkındaki değerlendirici görüşlerini içerir. Talep edilmesi halinde geri bildirim raporundaki tespitler, ödül sekretaryasının organize edeceği bir toplantı aracılığıyla, başvuran kuruma gerekçeli olarak açıklanabilir.
 • Bursa Yenileşim Ödülü alan kurumlara neler verilir?
  Ödül alan kuruma, ödül beratı ve heykelciği ile kurum tesisleri girişlerine asmak üzere bayrak verilir. Bursa Yenileşim Ödülü’nü almaya hak kazanan kurumlar, üzerinde ödül yılı belirtilmiş olan Bursa Yenileşim Ödülü logosunu her türlü tanıtımlarında ücretsiz olarak kullanma hakkını elde ederler. Bu ödül ve alınan sonuçları, ödül heykelcikleri ve logolar ve ödül sonuçlarını çağrıştıran sembol, görüntü, sözlü ve yazılı alıntılar, kurumların ürün veya hizmetlerin niteliklerini tanımlayan duyuru ve bildirimlerde kullanılamaz. Ancak kurumun yönetim süreçlerinin tanıtımıyla ilgili olarak kullanılabilir.
 • Bursa Yenileşim Ödülü süreci ile ilgili dökümanlara nasıl ulaşabilirim ?
  Bursa Yenileşim Ödülü dökümanlarının tümü www.bursayenilesimodulu.org adresinden indirilebilir.
bottom of page