top of page

Değerlendirme

1. Ön İnceleme

Ödül için yapılan her başvuru, YYUG (Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu) tarafından başvuru kılavuzunda belirtilen biçimsel açıdan ön incelemeye tabi tutulur. Başvurularla ilgili eksik bilgi ve belgeler ödül sekretaryası tarafından ayrıca talep edilebilir. YYUG, ön incelemesini tamamlayarak değerlendirme sürecini başlatmak üzere onayladığı başvuruları, ödül sekretaryasına iletir.

Başvuru kılavuzunda belirtilen kurallara uygun bulunmayan dosyalar, YYUG kararıyla, değerlendirme dışı bırakılır. Durum, ödül sekreteryası tarafından nedeni belirtilerek başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

 

2. Başvuru Dosyaları’nın Değerlendiricilere İletilmesi ve Bireysel Değerlendirme

Ödül sekretaryası, tüm değerlendiricilere değerlendirici kılavuzunu ve eşleştirildiği firmanın başvuru dosyalarını gönderir.

Değerlendiriciler, başvuru yapan firmalar hakkındaki ilk değerlendirmelerini (bireysel olarak) başvuru dosyası üzerinden değerlendirici kılavuzunda belirlenmiş puanlama tablosu çerçevesinde yaparlar. Bu aşamada firma başvuru dosyasındaki açıklamalara dayanarak, her ölçüt için somut bulguları, kuvvetli yönleri, iyileşmeye açık noktaları değerlendirirler. Bunun için bireysel izlenimlerinden hareketle her ölçütü puanlandırırlar.

Değerlendiriciler sonuçları bireysel değerlendirme formlarına işlerler ve kriterleri yerine getirmiş olan firmalara yapılacak saha ziyaretinde hangi hususların gözlenmesi, hangi kanıtların aranması gerektiğine yönelik notlar alırlar. Bireysel değerlendirme formları, saha ziyaretlerinde kullanılmak üzere değerlendiriciler tarafından saklanır.

 

3. Grup İçi Değerlendirme

​​

Değerlendiriciler, saha ziyareti öncesi, her ölçüt için bireysel değerlendirme formlarında belirledikleri puanları karşılaştırırlar ve uzlaşarak her ölçüt için ortak bir değerlendirme puanı belirlerler.

 

Ödül sekretaryası, değerlendiriciler için uygun olan tarihler çerçevesinde saha ziyaretini gerçekleştirmek üzere firmadan randevu alarak, gruptaki değerlendiricilere bildirir.

 

4. Saha Ziyareti

Saha ziyareti ekibi, iki (2) değerlendirici ve gözlemci sıfatı ile belirlenen en az bir (1) ÖYK (Ödül Yürütme Kurulu) üyesinden oluşur.

Saha ziyaretinde değerlendiriciler, değerlendirmelerini şirket üst yönetimi, yenileşim süreçleri içindeki görevli yönetici ve çalışanlarla yaparlar.

 

5. Değerlendirmelerin Konsolidasyonu, Finalistlerin İlanı ve Ödül Kararı

 

ÖYK(Ödül Yürütme Kurulu)  üyelerinin bireysel değerlendirmeleri;

Her ÖYK üyesi kendisine verilen belgeleri, gönderilen başvuru dosyalarını ve değerlendirici raporlarını inceler. ÖYK üyesi finalist başvuruların her biri için ödül değerlendirme ölçütleri doğrultusunda yapacağı bağımsız değerlendirmesini bireysel değerlendirme tablosuna yazar, bu formun elektronik ortamda oluşturulan bir kopyasını ödül sekreteryasına gönderir.

ÖYK üyelerinin bireysel değerlendirme sonuçlarının konsolidasyonu;

ÖYK, üyelerinden aldığı bireysel değerlendirme tablolarını konsolide eder ve konsolide değerlendirme tablosunu oluşturur.

ÖYK karar toplantısı; 

ÖYK üyeleri aralarında tartışarak finale kalan başvurular arasından ödülleri alacak firmaları, BUSİAD Başkanı ve ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Rektörünün bizzat katılacakları bir toplantı ile karara bağlar.

ÖYK karar süreci, kararlarda oybirliğini sağlamayı amaçlayan biçimde yürütülür. Oybirliği tesis edilemeyen durumlarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

bottom of page